SỬ DỤNG BY FAR TRONG “SO SÁNH NHẤT” ĐỂ NÓI RÕ VỀ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA ĐỐI TƯỢNG ĐỨNG NHẤT VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC . Đây cụm từ bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong IELTS writing task 1 nhé

Cấp độ so sánh bậc nhất được dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên:

Ví dụ:

🔹 I am the tallest student in the class.
🔹 Tôi là học sinh cao nhất trong lớp.

Nếu muốn nói nhất trong số các đối tượng thì dùng of phía sau. 

🔹 Mary is the tallest of the three girls.
🔹 Mary cao nhất trong số 3 cô gái

Cũng có thể để cụm of….. đầu câu: 

🔹 Of the three girls, Mary is the tallest.
🔹 Trong số 3 cô gái, Mary cao nhất

Có thể dùng với BY FAR +THE SECOND, THE FIRST hoặc trước so sánh nhất để nói rõ về sự chênh lệch giữa đối tượng đứng nhất với các đối tượng khác.

 Ví dụ:

🔹 She is BY FAR the most beautiful.
🔹 Cô ấy đẹp vượt trội hơn hẳn.

🔹 This is by far the most difficult job I have ever had to do.
🔹 Đây là công việc khó khăn nhất hơn hẳn mà tôi phải làm.

 Các bạn tham khảo ví dụ được dùng khi viết Ielts để hiểu rõ hơn nhé!

Một số ví dụ:

🔹Nuclear power was by far the most important means of electricity generation over the period shown.
🔹Năng lượng hạt nhân vẫn là một phương thức sản xuất điện quan trọng nhất hơn cả trong suốt gian đoạn trên.

🔹The USA earned by far the most revenue from tourism over the same period.
🔹Mỹ có doanh thu cao nhất hơn cả từ du lịch so với cùng kỳ.

🔹By contrast, the figure for other types of energy was by far lowest.
🔹Ngược lại, số liệu cho các loại năng lượng khác là thấp nhất hơn cả.

🔹Additionally, the figure for Japan is by far lowest during the research period.
🔹Ngoài ra, số liệu của Nhật Bản thấp nhất hơn cả trong suốt giai đoạn nghiên cứu.

🔹Renewables provided by far the lowest amount of electricity.
🔹Nguồn năng lượng có thể tái tạo cung cấp lượng điện thấp nhất hơn cả .

🔹Also, home was by far the most common place where users accessed the Internet
🔹Ngoài ra, nhà là nơi phổ biến nhất hơn cả, nơi mà mọi người truy cập Internet

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY