Trong tiếng Anh cả 4 từ “speak”, “talk”, “say” và “tell” đều có thể dịch là “nói”, thế nhưng chúng lại có những điểm khác biệt nhất định đấy. Để bạn dùng tiếng anh giao tiếp chuẩn bài viết này sẽ hướng dẫn bạn  nhận biết nhé!

Xem thêm bài viết:

● SAY
Là động từ có tân ngữ, có nghĩa là”nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra
– Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh).
– They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng).
● SPEAK
Có nghĩa là “nói, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời
Thường không có tân ngữ và thường sử dụng với giới từ ‘to‘, ‘about‘ hoặc ‘of‘.
– He is going to speak at the meeting. (Ông ấy sẽ phát biểu trong cuộc mít tinh).
– I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung. Tôi không nói tiếng Nhật Bản).
– She spoke about her work at the university. (Bà nói về thành tích của mình tại trường Đại học.)
– He spoke of his interest in photography. (Anh ấy nói về sở thích về nhiếp ảnh.)
Khi muốn “nói với ai” thì dùng “speak to/ with sb”.
– She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thày giáo của chúng ta).
● TELL
Có nghĩa “kể, trình bày”

Thường gặp trong các kết cấu : tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).
– The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
– Please tell him to come to the blackboard. (Vui lòng gọi cậu ấy lên bảng).
– We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).
● TALK
Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, gần như speak, chú trọng động tác “nói”

Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).
– What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
– He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY