Do và make đều có nghĩa chung là “làm” nhưng sử dụng 2 từ này sẽ không giống nhau mà chúng được dùng trong các ngữ cảnh khác nhau. Để giúp các bạn biết cách sử dụng do va make chuẩn xác các bạn xem cách phân biệt và sử dụng qua bảng dưới đây nhé!

Xem thêm bài viết: 

Chúng ta thường sử dụng “DO” khi chúng ta nói về công việc và công việc hàng ngày: mua sắm; Làm các món ăn; Làm bài tập về nhà của tôi.

Chúng tôi sử dụng “make” khi chúng ta muốn nói về việc tạo ra một cái gì đó, đặc biệt là cái gì đó không tồn tại trước đây: làm bánh, đưa ra gợi ý, đề nghị.

Dưới đây là một số ví dụ khi sử dụng make or do:

Make
make an offer He made me a good offer.
make a mistake I made a mistake. I’m sorry.
make an appointment He made an appointment at the dentist.
make an arrangement We’re just making our holiday arrangements.
make a promise You made me a promise. Keep it!
make a complaint They made a complaint about the noise.
make a decision Managers have to make hard decisions sometimes.
make a telephone call I spent all day making telephone calls.
make a suggestion I made a few suggestions but nobody agreed.
make an excuse Stop making excuses for your laziness.
make a profit Our company made a big profit last year.
make a loss Our company will make a loss this year.
make a mess He dropped the milk and made a mess on the floor.
make a choice I think he made the right choice.
make progress The students are all making good progress.
make money A profit means you have made money.

When to use do

Do
do something What are you doing? I’m not doing anything.
do an exam I did five exams and passed all of them.
do homework School kids have to do a lot of homework.
do housework I always do the housework at weekends.
do the shopping I hate doing the shopping in supermarkets.
do an exercise I did all the exercises in my grammar book.
do a job He does his job well.
do the dishes Who’s going to do the dishes after dinner?
do the ironing Her husband never does the ironing.
do someone a favour Do me a favour – lend me some cash.
do good Smoking won’t do you any good.
do harm Violence on TV does a lot of harm, I think.
do your best Always try to do your best.
do damage I crashed and did a lot of damage to my car.
do business Our company does a lot of business in Asia.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY