“Like” và “as” là liên từ và giới từ và có nhiều nét nghĩa. Dưới đây là cách phân biệt hai từ trong những trường hợp thường gây nhầm lẫn.

Xem thêm bài viết:

Like

Liên từ này thường được dùng với cụm “verb + like+ noun/ verb” có nghĩa “similar to” – tương tự, giống như điều gì. Điều bạn cần nhớ là sau “like” chỉ có thể là danh từ, cụm từ, đại từ; không thể là một câu, mệnh đề. Ví dụ:

– He speaks like a native speaker. (Anh ấy nói như người bản địa)

– She looks like a supermodel. (Cô ấy trông như một siêu mẫu)

As

“As” thường được dùng trong cụm “as + subject + verb” cũng có nghĩa so sánh ai, cái gì với một sự việc khác. Điều cần lưu ý là sau “as” chỉ có thể là một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ. Ví dụ:

– Nobody sings as she does. (Không ai hát được như cô ấy hát)

– She arrived early, as I expected. (Cô ấy đã đến sớm như tôi nghĩ)

Tuy nhiên, cụm “as + noun” lại có nghĩa chỉ vị trí, công việc, vai trò của ai đó. Cụm này dùng để tả thực, không có nghĩa so sánh như “like + noun”. Ví dụ:

– He started work as a carpenter. (Anh ấy bắt đầu với công việc của một thợ mộc)

– I worked as a waiter when I was a student. (Tôi đã từng làm bồi bàn khi còn là sinh viên)

Bạn có thể thấy rõ hơn sự khác nhau của “as + noun” và “like+ noun” qua hai câu sau:

– As your boss, I must warn you to be careful. (Là cấp trên, tôi phải nhắc anh là hãy cẩn thận hơn – nhân vật “tôi” thực sự là sếp)

– Like your boss, I must warn you to be careful. (Nếu là sếp, tôi phải nhắc anh là hãy cẩn thận hơn – nhân vật “tôi” không là sếp, mà đang có cách cư xử, thái độ của sếp)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY