Formal

Những người học tiếng Anh đôi khi bị nhầm lẫn khi sử dụng who và whom. Who và whom là đại từ được sử dụng trong câu hỏi hoặc trong các mệnh đề quan hệ.

Who

Who là đại từ chỉ người chủ quan

Examples:

Leila is the teacher. — (Leila is the subject of the sentence.)

→ Who is the teacher?

→ Leila, who is the English teacher, will give a talk about human rights.

The senators supported the president. –(The senators is the subject of the sentence.)

→ Who supported the president?

→ The senators who supported the president are happy with the new bill.

Whom

Sử dụng thay thế cho đối tượng

Examples:

You have met Alan. — (Alan is the object of the sentence.)

→ Whom have you met?

→ This is Alan, whom I believe you have already met.

Nancy can ask her husband for help . — (her husband is the object of the sentence.)

→ Whom can she ask for help?

→ Her husband whom she can ask for help is on a trip.

Informal

Who được sử dụng như một đại từ chủ quan và whom là đại từ khách quan nhưng bình thường sử dụng who dùng cho cả đại từ chủ quan và khách quan. Ví dụ:

Examples:

  • Whom did you offer the book to? (Formal English)
  • Who did you offer the book to? (Informal English)

Xem thêm bài viết: 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY