Hôm nay chúng mình chia sẻ với các bạn về các động từ đi kèm với giới từ thường gặp trong Toeic nhé. Khi ghi nhớ được những động từ hay đi kèm với giới từ này sẽ hữu ích cho các bạn trong việc làm bài thi TOEIC tránh được bẫy nhầm lẫn giữa các giới từ nhé!

Các bạn xem thêm bài viết: 

1/ Account for something= Explain: giải thích cho điều gì.

The differences in achievement between the pupils are partly accounted for by differences in age.

Sự khác biệt về thành tích giữa học sinh được giải thích một phần do sự khác biệt về lứa tuổi

2/ Deal with something : giải quyết việc gì

How to deal with complaints effectively

Làm thế nào đề giải quyết các khiếu nại một cách hiệu quả

3/ React against something or somebody: chống lại điều gì, chống lại ai

He reacted strongly against the artistic conventions of his time.

Ông ấy đã phản đổi một cách mạnh mẽ các hiệp ước nghệ thuật trong thời đại của ông ấy

4/ Sympathize with sb: đồng cảm với ai I find it very hard to sympathize with him.

Tôi nhận thấy nó thật khó để đồng cảm với anh ấy

5/ Narrow something down (to something): cắt giảm, thu hẹp cái gì

We have to narrowed down the list to four candidates

Chúng tôi đã phải cắt giảm danh sách xuống còn 4 ứng viên

6/ Make up for sth: đền bù cho điều gì (compensate)

Nothing can make up for the loss of a child.

Không gì có thể bù đắp cho việc mất một đứa trẻ

7/ Come up with something: nghĩ ra điều gì

She came up with a new idea for increasing sales.

Cô ấy đã nghĩ ra một ý tưởng mới cho việc tăng doanh số

8/ Put up with something/somebody : chấp nhận, chịu đựng điều gì, tha thứ cho ai (điều gì đó tiêu cực, khó chịu) ~ tolerate

I don’t know how she puts up with him.

Tôi không biết làm thế nào mà cô ấy tha thứ cho anh ta

9/ Put in for something = ask for something: đòi hỏi, yêu cầu

Are you going to put in for that job?

Bạn sẽ yêu cầu công việc đó phải không?

10/ Cooperate with somebody: hợp tác với ai

The two groups agreed to cooperate with each other.

Hai tập đoàn đã đồng ý để hợp tác với nhau.

Hi vọng rằng với những tổng hợp chia sẻ trên đây của mình sẽ giúp các bạn có thể hiểu hơn về động từ hay đi kèm với giới từ nhé!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY