Bạn đã bao giờ nhầm lẫn giữa hai từ Advice vs Advise? Vì chúng chỉ khác nhau bằng một chữ cái và có ý nghĩa tương tự, nên biết cách phân biệt chúng có thể rất khó khăn. Nhưng đừng lo sự khác biệt giữa chúng khá đơn giản,các bạn hãy theo dõi chia sẻ dưới đây để phân biệt 2 từ này chuẩn xác nhé!

Xem thêm bài viết: 

advice-advise

ADVICE là danh từ còn ADVISE là động từ. Ví dụ, bạn có thể tư vấn cho ai đó để làm điều gì đó, hoặc bạn có thể cho họ lời khuyên. Lời khuyên có nghĩa là một gợi ý, một khuyến nghị, hoặc hướng dẫn để làm điều gì đó cụ thể.

Ví dụ:

 • I gave him my word of ADVICE, not that he’s going to listen to me. (ADVICE = noun)
 • Driving under the influence certainly isn’t ADVISED, for obvious reasons. (ADVISE = verb)
 • Could I have some ADVICE about what to wear tonight? (ADVICE = noun)
 • My mother always tries to ADVISE me on things she knows nothing about. (ADVISE = verb)

ADVICE

Có những động từ nhất định mà bạn có thể sử dụng với ADVICE. Ví dụ, bạn có thể   dùng với GIVE ADVICE lời khuyên cho người khác, RECEIVE ADVICE lời khuyên từ người khác trong sự trở lại, hoặc HAVE ADVICE  lời khuyên về một cái gì đó nói chung.

 • Don’t listen to Maddie. She tends to GIVEvery bad ADVICE.
 • There’s a difference between RECEIVINGadvice and actually FOLLOWING it.
 • Do you ever LISTENto my advice?
 • I thought I had good ADVICEto give him, but it turns out I’m clueless about his situation.

Hai giới từ chủ yếu sử dụng với ADVICE là ON và ABOUT

Ví dụ:

How does Jason have any ADVICE ABOUTlove? He’s never been in a relationship!
I think I need some ADVICE ONhow to study better for my classes
ADVISE

Bạn có thể tư vấn ai đó để làm điều gì đó cấu trúc TO ADVISE + person + (NOT) TO DO

 • I ADVISE you TO RESEARCH the position before you apply for it.
 • My coach ADVISED me NOT TO STRETCH before warming up.
 • What would you ADVISE me TO DO in this situation?

Ngoài ra, bạn có sủ dụng  ADVISE sau mệnh đề phụ bắt đầu bằng từ THAT.

 • The mayor ADVISES THATeveryone stay indoors during the huge snowstorm this weekend.
 • I remember the teacher ADVISED THATwe read the textbook before coming into class.
 • Normally, I would ADVISE THATyou show up to work even when sick, but maybe you should stay home.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY